Dana Lim's miljöstrategi

Dana Lim skall utveckla och produsera lim, fogmassor och besläcktade produkter med häsnyn tagen till användarens och samhällets krav och förväntningar på miljöriktiga produkter och produktion. Miljöstrategien omfattar följande punkter:

 

Vi skall vara en sund verksomhet: Möjligheten till förbättring av arbetsmiljön samt minimering avbelastningen på den yttre miljön värderas fortlöpande i samband medförbättringar av existerande, samt vid utveckling av nya produkter och arbetsprocesser.

 

Vi skall producera ocg sölja iljöriktiga produkter: Mot kunderna/användarna sätts det därför fokus på val av miljöriktiga produkter via säkerhetsdatablad, teknisk service m.m.

 

Vi skall minimera resursförbrukningen: Användandet av råvaror, förnödenheter och energi försöks att minimeras genom ständiga förbättringar av lager- och energistyring.

 

Vi skall minimera spill och avfall: Minimering av spill och avfall skall uppnås genom värdering av metoder for återanvändning/återvinning, optimering av arbetsproceser samt ökad medvetenhet hos medarbetarna.

 

Vi skall som minimum leva upp till lagkraven: Via arbetsplatsanvisningar och säkerhetsdatablad medvetligörs medarbetare och användare om kraven på arbetsmiljöfaö att uppnå korrekt hamtering av råvaror och produkter.