Dana Lims miljöstrategi

Dana Lim ska utveckla och producera lim, fogmassor och liknande produkter med hänsyn tagen till användarens och samhällets krav och förväntningar på miljöriktiga produkter och produktion. Miljöstrategin omfattar följande punkter:

 

Vi ska vara en välfungerande verksamhet: Möjligheten till förbättring av arbetsmiljön samt minimering av belastningen på den yttre miljön värderas fortlöpande i samband med förbättringar av existerande produkter, samt vid arbetsprocesser och utveckling av nya.

 

Vi ska producera och sälja miljövänliga produkter: Gentemot kunderna/användarna sätts det därför fokus på val av miljöriktiga produkter via säkerhetsdatablad, teknisk service m.m.

 

Vi ska minimera resursförbrukningen: Användandet av råvaror, förnödenheter och energi ska minimeras genom ständiga förbättringar av lager- och energistyrning.

 

Vi ska minimera spill och avfall: Minimering av spill och avfall ska uppnås genom värdering av metoder för återanvändning/återvinning, optimering av arbetsprocesser samt ökad medvetenhet hos medarbetarna.

 

Vi ska som minimum leva upp till lagkraven: Via arbetsplatsanvisningar och säkerhetsdatablad medvetande görs medarbetare och användare om kraven på arbetsmiljöfaö att uppnå korrekt hamtering av råvaror och produkter.