<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=393554585443579&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Dana Lim's allmänna leveransbestämmelser
Salgs og leveringsbetingelserSE

Försäljnings- och leveransvillkor

Gällande från och med den 1 juli 2019

 

§ 1. Avtalet

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser av produkter från DANA LIM, såvida försäljnings- och leveransvillkoren inte avviker helt eller delvis från annat skriftligt avtal.

 

§ 2. Produktuppgifter

Alla uppgifter om DANA LIM:s produkter i de broschyrer, bruksanvisningar, kataloger och produktinformationer m.m. som DANA LIM ger ut om produkternas egenskaper, funktion och användning ska betraktas som vägledande, såvida inget annat uttryckligen framgår av skriftliga avtal.

 

§ 3. Beställningar och priser

 1. Ett erbjudande blir inte bindande förrän köparen accepterat det skriftligt eller muntligt. Ett erbjudande blir även bindande vid beställning till DANA LIM:s representant eller huvudkontor, såvida DANA LIM inte genast efter att ha mottagit meddelandet om beställningen förklarar att beställningen inte kan godkännas eller utföras.
 2. DANA LIM kan i ett skriftligt erbjudande ange en period under vilken det konkreta erbjudandet gäller.
 3. Om inget annat avtalas noteras alla beställningar till de priser som gäller på leveransdagen. Priserna anges normalt exkl. moms och utan ev. andra statliga avgifter.
 4. Om det under tiden mellan orderbekräftelse och leverans sker en ökning av råvarupriserna, avtalad arbetslön, arbetsgivaravgifter av alla slag, varuskatter, tullsatser, import-/exportavgifter, den danska kronans växelkurs eller andra förhållanden utom DANA LIM:s kontroll, har DANA LIM rätt att höja priset motsvarande den orsak som anges för prishöjningen.

 

§ 4. Betalning

 1. Betalningsvillkor är 8 dagar netto kontant från fakturadatumet, såvida inget annat avtalats skriftligen. Betalas förfallna belopp inte i tid läggs en månatlig ränta på 2 % från förfallodatumet per påbörjad månad.
 2. Om betalningen försenas läggs en förseningsavgift på 100 DKK till per gång.
 3. Om köparen inte mottar produkten på avtalad tidpunkt och plats är köparen ändå skyldig att erlägga betalning, som om mottagandet hade skett enligt avtalet.

 

§ 5. Leverans, försening och retur

 1. Leverans sker med Ex Works om inget annat avtalats. Ex Works ska tolkas enligt den utgåva av Incoterms som gällde vid den tidpunkt då avtalet ingicks.
 2. Produkten levereras i DANA LIM:s standardkvalitet, såvida inget annat avtalats. Om produkten har tillverkats enligt köparens särskilda krav och specifikationer har DANA LIM rätt att leverera +/- 10 % av den avtalade mängden.
 3. DANA LIM vidtar lämpliga åtgärder avseende leverans i rätt tid. Skulle försening inträffa jämfört med ursprunglig avtalad leveranstidpunkt har DANA LIM rätt att skjuta upp leveranstidpunkten upp till 3 veckor från den senaste ordinarie leveranstidpunkten, utan att köparen av den anledningen kan häva köpet. Köpare ska underrättas om leveransförseningar så snart DANA LIM får kunskap om att en försening kommer att ske.
 4. Försenad leverans ger inte köparen rätt till ersättning för eventuell förlust på grund av förseningen. Leveranser kan endast returneras efter att man avtalat om det. Gottgörelse sker utifrån varans skick och endast mot betalning av en hanteringsavgift på 15 % av fakturabeloppet för de returnerade produkterna.
 5. Returemballage, lastpallar och mellanskikt tas enbart tillbaka när så har avtalats och endast när de skickas tillbaka gratis och mottas i oskadat skick.

 

§ 6. Lämplighetstest

 1. Innan produkten tas i bruk ska köparen kontrollera produktens egenskaper/lämplighet för den konkreta uppgiften för att konstatera om produkten passar för köparens tilltänkta användning. Skyldigheten att göra en kontroll avseende produktens egenskaper/lämplighet gäller
  1. när det handlar om en för köparen specialanpassad/specialutvecklad produkt och hur en specialanpassad/specialutvecklad produkt används i andra produktsammanhang än det förutsatta eller
  2. när det handlar om en standardprodukt som används för ett särskilt ändamål, dvs. utöver det som framgår av produktbeskrivningar, vägledningar, datablad m.m.
 2. Om det för nämnda produkter har gjorts lämplighetstest för användning av produkten för ett givet ändamål anses detta lämplighetstest också gälla för efterföljande leveranser.

 

§ 7. Saknade delar/brister/reklamation/undersökningsplikt

 1. Köparen ska genast vid mottagandet, och innan produkten tas i bruk eller vidaresäljs, göra en visuell undersökning av den levererade produkten för att konstatera eventuella saknade delar eller brister, och köparen ska genast och inte senare än 30 kalenderdagar efter mottagandet av produkten skriftligt meddela DANA LIM om sådana eventuella saknade delar eller brister. Om den levererade produkten inte motsvarar vad som avtalats, till de av DANA LIM:s angivna specifikationer eller till de av köparen ställda kraven, eller om produkten inte är av sedvanlig kvalitet, gör DANA LIM en ny leverans, oavsett om bristen beror på ett misstag som kunde ha upptäckts av DANA LIM. Ett villkor för en ny leverans är att det gjordes en reklamation i rätt tid enligt stycke 1. Ny leverans sker utan utgift för köparen när den bristfälliga produkten returneras till DANA LIM.
 2. Motsvarar mängden av den levererade produkten inte den avtalade mängden (vikt eller antal enheter), gör DANA LIM efterleverans av det saknade (brist) utan utgift för köparen. Ett villkor för en efterleverans är att det gjordes en reklamation i rätt tid enligt stycke 1.
 3. Såvida DANA LIM:s produkt är behäftad med fel och såvida det har medfört en adekvat och kausal förlust för kunden är DANA LIM skyldig att – utöver ny leverans/efterleverans – ersätta en sådan förlust med ett belopp som dock är högst 2,0 miljoner kronor. Detta gäller inte om köparen inte har testat produkten, enligt § 6, stycke, 1 eller inte har undersökt produkten, enligt § 7, stycke 1.
 4. Har köparen inte testat produkten, enligt § 6 stycke 1, har DANA LIM inget ansvar för eventuella brister.
 5. DANA LIM har ansvar för all kausal och förutsägbar förlust, t.ex. bortskaffningsomkostnader, kundens defekta produkter (självkostnadspris) och direkta omkostnader vid reparationer. DANA LIM har dock under alla omständigheter inget ansvar för driftstopp, förlorade förtjänster, förlorad tid, förlorad goodwill eller annan indirekt förlust från den levererade produkten – oavsett om det handlar om saknade delar eller brister. Saknade delar eller brister för en levererad produkt som beror på förhållanden utanför DANA LIM:s kontroll, som olämpliga förhållanden under transport, hantering och förvaring av produkten eller sammanblandningen av detta med andra produkter, är inte relevant för DANA LIM.

 

§ 8. Produktansvar

 1. Anser köparen att produkten är defekt efter att den tagits i bruk ska köparen genast meddela DANA LIM detta och inte använda produkten mer, så att orsaken till den möjliga defekten kan undersökas av parterna och avtal om ny leverans ingås, om detta anses vara berättigat. Ny leverans sker utan utgift för köparen när den defekta produkten (lager) returneras till DANA LIM.
 2. En produkt har en defekt om den inte uppvisar den säkerhet som man med rätta kan förvänta sig av produkten.
 3. DANA LIM har inget ansvar för skada och förlust som beror på:

a) En defekt hos den levererade produkten, som hade eller borde ha konstaterats vid köparens undersökning av produkten innan den togs i bruk enligt § 6.

b) Köparens ibruktagande av produkten i strid med särskilt avtal om undersökning av detta enligt § 7.

c) Köparens felaktiga eller bristande uppgifter till DANA LIM om den köpta produktens avsedda användning.

d) Felaktig eller ovanlig användning av produkten, bland annat dess användning på underlag eller dess exponering för påverkan av t.ex. väder, fukt och solljus (UV-strålning) m.m., för vilket produkten inte är avsedd eller lämplig för enligt DANA LIM:s produktinformation och bruksanvisning.

e) Otillräcklig eller olämplig förvaring av produkten hos köparen.

f) Köpares (mellanhänder) egna uppgifter på emballage, datablad, i bruksanvisningar och produktinformationer m.m., när dessa avviker från DANA LIM:s egna uppgifter.

g) Andra förhållanden utanför DANA LIM:s kontroll, som olämpliga förhållanden under transport, hantering och förvaring av produkten eller sammanblandningen av detta med andra produkter.

4. Om en produkt från DANA LIM orsakar skada och/eller förlust har DANA LIM ersättningsansvar för detta förutsatt att skadan eller förlusten inte beror på förhållanden som nämnts ovan i a) – g), och att köparen kan dokumentera att skadan eller förlusten beror på vårdslöst fel eller försummelse som begåtts av DANA LIM eller DANA LIM:s underleverantörer.

5. I detta tillfälle är DANA LIM skyldigt att ersätta de direkta reparationskostnader som kunden har haft till följd av defekten, inklusive bortskaffningskostnader, men ersättningen är dock som högst 2,0 miljoner kronor.

6. I de fall där DANA LIM:s produkt har sammanfogats med eller på annat sätt gjorts till en del av kundens produkt, och DANA LIM gör en ny leverans, dras ett belopp motsvarande värdet av DANA LIM:s felfria produkt från ersättningen.

7. Uppstår det ersättningskrav för DANA LIM, i enlighet med ovanstående, omfattar ansvaret inte driftsförluster, tidsförlust, förlust av förtjänster och liknande indirekta förluster.

8. Såvida inget annat har avtalats skriftligt är ansvaret för sakskada och/eller förlust begränsat till 2,0 miljoner kronor.

9. I den utsträckning som DANA LIM åläggs produktansvar gentemot tredjepart är köparen skyldig att hålla DANA LIM skadelöst i sådan omfattning att sådant ansvar räcker utöver de ovan fastställda gränserna.

10. Om tredjepart framställer krav om ersättningsansvar enligt denna paragraf mot en av parterna, ska denna part genast meddela den andra parten detta. Köpare är skyldiga att låta sig lagsökas vid samma domstol, som behandlar ersättningskrav mot DANA LIM i anledning av skada och/eller förlust, som påstås vara förvållad av en defekt hos en av DANA LIM:s produkter.

 

§ 9. Force majeure

Följande omständigheter medför ansvarsfrihet för DANA LIM och köpare, när de inträffar efter avtalens ingång och förhindrar att det uppfylls inom rimlig tid: arbetskonflikter, strejker, lockout och alla andra omständigheter, parterna inte har haft kontroll över, som statliga åtgärder, sabotagehandlingar, konfiskering, valutarestriktioner, naturkatastrofer, epidemier, brand, krig, uppror och oroligheter, maskinsammanbrott, brist på transportmedel, allmän varubrist, sviktande råvarutillförsel, brister vid leveranser från underleverantörer eller försenade leveranser, som beror på någon av de i detta avsnitt nämnda omständigheter.

Skulle en av parterna vilja åberopa denna bestämmelse ska den andra parten underrättas härom skriftligt och utan dröjsmål och med angivande av orsaken till åberopandet.

 

§ 10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla tvister som kan uppstå mellan parterna i samband med avtal om leveranser av produkter från DANA LIM, inklusive tolkningen av aktuella försäljnings- och leveransvillkor ska avgöras enligt dansk rätt och med domstolen i Roskilde som jurisdiktion, samtidigt som både köpare och Dana Lim kan begära att få ett ärende hänvisat till Sø- og Handelsretten i Köpenhamn enligt de alltid gällande reglerna här ovan.