Dana Lims allmänna leveransbestämmelser

Gällande fr.o.m. 1. januari 2008

 

§ 1. Avtalsbakgrund

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller för alla leveranser av produkter från DANA LIM, om inte annat skriftligt avtal skett mellan parterna.

 

§ 2. Produkt upplysningar

Alla upplysningar om DANALIMs produkter i specifikationer, produktinformationer, kataloger, broschyrer, bruksanvisningar och andra tekniska data m.m. som DANA LIM utger om produktens funktion och användning, är ensamt rådgivande med mindre än att annat är skriftligt avtalat.

 

§ 3. Order och Priser

Offert blir först bindande vid köparens skriftliga eller muntliga accept. Offerten blir också bindande vid order till DANA LIMs representant eller kontor, såvida DANA LIM vid mottagandet, av ordern, meddelar att denna inte kan accepteras eller effektueras.

DANA LIM kan i en skriftlig offert ange tidsperiod, för vilken offerten är gällande.

Om inget annat avtalats, noteras ordern, till de på leveransdagen gällande priserna. Priset anges normalt exkl. moms och ev. andra statliga avgifter.

Om det under tiden mellan orderbekräftelse och leverans sker förändringar i råvarupriser, centrala avtal, arbetsgivareavgifter, tullar, skatter, import-/exportavgifter, växelkurs eller andra förhållanden som ligger utanför DANA LIMs kontroll, har DANA LIM rätt att justera priserna i motsvarande omfattning.

 

§ 4. Betalning

Betalningsvillkoren är 8 dagar netto från faktura datum, med mindre än att annat är avtalat i skrift. Betalas inte det förfallna beloppet inom korrekt tid, påföres en dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad.

Om betalningen förfaller, påföres det en påminnelseavgift om 100 kr/gång. Växel eller värdebevis godtages inte som betalning.

Om köparen inte tar emot produkten på avtalad plats och tidpunkt, är köparen likväl skyldig att betala som om leveransen skett enl. avtal.

 

§ 5. Leverans, försening & returer

Leverans sker från fabrik med mindre än att annat avtalas

Varan levereras i DANA LIMs standardkvalité, med mindre än att annat avtalas. Såvida produkten är tillverkad med hänsyn till köparens särskilda krav och specifikationer, är DANA LIM berättigat att leverera +/- 10% av den avtalade mängden.

DANA LIM förpliktigar sig att skaffa förutsättningar med hänseende till leveranstid. Om det likväl uppstår leveransförseningar i förhållande till avtalade leveranstider, är DANA LIM berättigat att flytta leveranstiden med 3 veckor räknat från senaste ordinarie leveranstid, utan att köparen har rätt att häva köpet.

Information till köparen, om försening, ska ske så snart DANA LIM får besked om att en försening inträffar.

Försenad leverans berättigar inte köparen till ersättning. Levererade produkter mottages i retur endast efter avtal. Ersättning sker med hänsyn till varen skick och mot en hanterings avgift på 15% av fakturapriset på de levererade produkterna. Returemballage, pallar, och mellanlägg tages bara tillbaka när detta är avtalat och när det sändes utan fraktkostnad och ankommer i oskadat skick.

 

§ 6. Brister, fel & reklamationer

Köparen skall vid mottagandet, och innan användandet eller vidare distribution, av produkterna, gå igenom leveransen för att kontrollera ev. fel och brister.

Det åligger köparen att omedelbart och senast 30 dagar efter mottagandet av leverans, skriftligen informera DANA LIM om sådana fel och brister.

Kontroll av produkterna skall göras oavsett om det är standard produkter eller special tillverkade produkter, och oavsett om det föregåtts av tester av DANA LIMs lab

Svarar den levererade produkten vid köparens kontroll inte till vad som avtalats, till DANA LIMs specifikationer eller till de av köparen rätt ställda krav, eller om produkten inte är av sedvanlig kvalité, ombesörjer DANA LIM för omleverans. Detta förutsätter att avvikelsen är reklamerad enl. stycke 1. Omleverans sker utan avgift för köparen, när den avvikande produkten är returnerad till DANA LIM.

Svarar mängden av den levererade produkten inte mot den avtalade mängden ( vikt eller annan enhet ), gör DANA LIM en efterleverans motsvarande den felande volymen utan avgift för köparen. Detta förutsatt att avvikelsen är reklamerad enl. stycke 1.

Såvida DANA LIMs produkt är behäftad med fel, och detta påvisligen kan härledas till DANA LIM, och såvida detta medfört en adekvat ekonomisk förlust för kunden, är DANA LIM förpliktigad till att, förutom omleverering, ersätta kunden för en sådan förlust. Dock är beloppet maximerat till 2,0 milj Sekr.

DANA LIM är dock under alla omständigheter utan ansvar för förluster rörande förstörd produktion, driftsstopp, tidsförlust, avans förluster, förlust av Goodwill eller andra indirekta förluster oavsett om det är tal om fel eller brist.

Brister och fel på en levererad produkt,som sker utanför DAN LIMs kontroll, så som bristfällig hantering under transport, hantering och lagerhållning av produkten, eller sammanblandning andra produkter, är DANA LIM ovidkommande.

 

§ 7. Tester

Ingås det särskilt avtal härom, skall köparen före användning av produkten företa test av denna för att konstatera om produkten fungerar till köparens användning. Resultatet meddelas till DANA LIMs lab, varefter parterna träffar avtal om leverans och användning av produkten eller leverans av annan produkt för test hos kunden.

 

§ 8. Produktansvar

Anser köparen efter användning av produkten att denna är defekt, skall köparen utan dröjsmål meddela DANA LIM detta samt upphöra med användandet av produkten, så att den möjliga defekten kan undersökas av parterna och avtal om leverering kan göras om så anses berättigat. Omleverering sker då utan avgift för köparen, när den defekta produkten returneras till DANA LIM.

En produkt är defekt om den inte svarar mot den säkerhet mot skada som rätteligen kan förväntas av produkten.

DANA LIM är utan ansvar för skada och förlust p.g.a.:

a) ett fel eller en brist som borde vara konstaterat vid köparens kontroll av produkten före användning enl.§6.

b) köparens användning av produkten i strid med särskilt avtal om tester enl. §7

c) köparens felaktiga eller ofullständiga upplysningar till DANA LIM om den köpta produktens påtänkta användning.

d) Felaktigt eller onormalt användande av produkten såsom användning på underlag eller utsätts för påverkan av t.ex väderlek, fukt och solljus (UV-strålning) m.m. som produkten inte är avsedd för eller inte använts enligt DANA LIMs produktinformationer och bruksanvisningar.

e) Otillräcklig eller felaktig förvaring av produkten hos köparen.

f) Köparens ( eller mellanhandens ) egna upplysningar på emballage, datablad, i bruksanvisningar och produktinformationer m.m.

g) Andra förutsättningar utanför DANA LIMs kontroll, såsom felaktiga förutsättningar under transport, hantering och lagerhållning av produkten, eller sammanblandning, med andra produkter, i samband med detta .

Vållar en produkt från DANA LIM skada eller förlust, är DANA LIM ersättningsskyldig härtill under förutsättning att: skadan eller förlusten inte beror på förhållanden som nämnts i punkterna a-g, och att köparen kan dokumentera att skadan eller förlusten beror på fel eller försummelse som DANA LIM gjort sig skyldig till. I så fall är DANA LIM förpliktigad till att ersätta utredningskostnader som kunden haft som följd av defekten, härtill också destruktionskostnader och kostnader för återkallande av varor m.m. Dock är ersättningen maximerad till 2,0 milj Sekr.

Vid de tillfälle när DANA LIMs produkt är sammanförd med eller på annat sätt gjorts till en del av kundens produkt, och DANA LIM gör en omleverans, fråndrages beloppet motsvarande värdet av DANA LIMs produkt utan deffekt.

Uppstår det ersättningsansvar som DANA LIM är ansvarigt för enl. ovan, omfattar det inte driftförluster, tidsförluster, avansförluster och liknande indirekta förluster.

Med mindre än att annat avtalats skriftligen är förlustersättningen begränsad till 2,0 milj Sekr.

I den utsträckning DANA LIM blir pålagd ansvar utifrån tredje man, är köparen förpliktigad att hålla DANA LIM skadeslös i den omfattning ett sådant ansvar sträcker sig utanför ovan satta gränser.

Om tredje man framställer ersättningskrav mot en av parterna utifrån denna paragraf, skall denna part omedelbart underrätta den andra parten om detta. Köparen förpliktigar sig att inställa sig till samma domstol som behandlar ersättningskrav mot DANA LIM i avseende skada och förlust vilken påstår härröra från en av DANA LIMs produkter.

 

§ 9. Force majeure

Följande omständigheter medför ansvarsfrihet för DANA LIM, när de inträffar efter avtalens ingång och förhindrar dess uppfyllelse:

Arbetsmarknadskonflikter, strejker, lock-out och andra omständigheter som parterna inte styr över såsom regeringsombildningar, sabotage, beslagtagande, valutarestriktioner, naturkatastrofer, epidemier, brand, krig, uppror och oroligheter, maskinsammanbrott, brist på transportmedel, allmän varubrist, sviktande tillgång på råvaror, brist på leverans från underleverantörer, eller försening av leverans på grund av omständigheter som nämns i denna punktSåvida parterna vill åberopa sig av denna §, skall den andra parten utan försening skriftligen underrättas härom, med hänvisning till orsaken.

 

§ 10. Tvist

Såvida oenighet uppstår mellan parterna rörande avtal om leveranser av produkter från DANA LIM, skall detta avgöras efter Svenska rättsregler och med Svensk rätts praxis