Reach

REACH STATUS

Dana Lim A/S är downstream user i förhållande till de ämnen som ingår i våra produkter och har således inte själv registreringsplikt.

 

FÖRREGISTRERING

Dana Lim A/S har uteslutande mottagit positiva återkopplingar från våra råvaruleverantörer om att de själva eller en leverantör högre upp i leveranskedjan har förregistrerat de ingående ämnena före den 1 december 2008. Vi har inte upplevt ändringar i våra produkter som härrör förregistreringsfasen.

 

REGISTRERING

Huruvida alla ämnen är registrerade när de närmar sig sin specifika registreringsfrist är fortfarande för tidigt att säga. Vi har mottagit några registreringsnummer och endast några få exponeringsscenarier. Mycket få leverantörer önskar av strategiska skäl att ange när och om de faktiskt vill registrera sina ämnen. Därför kan Dana Lim A/S för närvarande inte förutsäga om ett visst ämne har registrerats 2010, 2013, om det kommer att registreras under 2018 eller om det överhuvudtaget kommer att registreras.

Dana Lim A/S försöker få maximal insikt hos våra leverantörer av kemiska ämnen och blandningar genom kontinuerliga kontakter. Dana Lim A/S använder europeiska leverantörer som i sin feedback till oss har angett att de är medvetna om sina REACH-skyldigheter och att de kommer att uppfylla dessa skyldigheter.

 

INSAMLING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

REACH ställer krav på att all användning av farliga ämnen identifieras och att risker ska kontrolleras. Dana Lim A/S har, baserat på ”Descriptor of use”-systemet, kommunicerat ut våra och våra kunders användning av farliga ämnen i försörjningskedjan genom vår direkta leverantör ett år innan den första registreringsfristen.

Detta görs så långt som möjligt för att säkerställa att exponeringsscenarierna vi senare kommer att få från ämnesregistratorn ska motsvara vår egen användning av ämnena vid tillverkningen av våra produkter och till våra kunders användning av färdigvaror. 

Vi har emellertid endast fått några få exponeringsscenarier från våra leverantörer, eftersom de, liksom vi, väntar på ett mer harmoniserat format och ett gemensamt frasbibliotek för utökning av säkerhetsdatabladen till eSDS.

Dessutom arbetas det med att utveckla så kallade generiska exponeringsscenarier, så att en användning inte ska behöva beskrivas på nytt för jämförbara produkter. Detta arbete görs i europeiska och nationella branschföreningar för att få så enhetliga specifikationer som möjligt.

 

Dana Lim A/S deltar som representant för Danmark i ETB (European Technical Board) i FEICA (den europeiska branschföreningen för lim och fogmassor) och följer utvecklingen av det pågående europeiska arbetet.

 

KANDIDATLISTAN

Dana Lim A/S är uppmärksam på ECHA’s kandidatlista med SVHC-ämnen och vårt ansvar att hålla oss informerade om löpande uppdateringar av listan. Enligt vår kunskap ingår inte några av de ämnen som för närvarande finns på listan i våra produkter eller i våra förpackningar. Skulle situationen uppstå i framtiden är vår allmänna policy att vi kommer att fasa ut dessa ämnen med särskilt hög risk.

 

INTERN KUNSKAP OCH DIALOG MED LEVERANTÖRER

Kunskap om REACH är utbredd på alla nivåer i Dana Lims organisation med särskilt fokus på involvering av utvecklingsavdelningen och inköpsavdelningen vid förberedande arbete. Dana Lim A/S försöker alltid att ha flera leverantörer av nya och befintliga råvaror och vi försöker också ha en bra dialog med våra råvaruleverantörer runt REACH. Därmed hoppas vi vara mindre känsliga för eventuella utfasningar av ämnen som ett resultat av den nya kemikalielagstiftningen.

 

Allmän eller produktspecifik information om REACH kan erhållas från vår REACH-koordinator Dorthe Christensen, tel. +45 56 64 35 88 eller .